คลิกดูโครงการล่าสุด
 • คุณยังไม่มี flash player กรุณาคลิกที่ Get Adobe Flash player เพื่อ download และทำการ install
  ThaihealthCommunity By สสส. คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
  • Posibly you Posibly you
  • Posibly you
  คุณยังไม่มี flash player กรุณาคลิกที่ Get Adobe Flash player เพื่อ download และทำการ install
  ThaihealthCommunity By สสส. คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ขอบคุณสำหรับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.thaihealthcommunity.com (“เว็บไซต์”) เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ จึงขอชี้แจงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานทุกคุณดังต่อไปนี้ การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ทำให้คุณอยู่ในสถานะยินยอม ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดของเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


  ข้อมูลส่วนบุคคล

  ทางเว็บไซต์มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน คุณยอมรับและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างดีที่สุด และเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์โดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและผู้ใช้บริการท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้งานเว็บไซต์ คุณตกลงว่าจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือของบุคคลอื่น รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือ สนุกมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง เว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และเว็บไซต์ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น


  สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้

  เว็บไซต์มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก เว็บไซต์จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว้นแต่ว่ามีจำเป็นเพื่อที่จะ

  • ทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
  • เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเว็บไซต์
  • เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์
  • กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกท่านอื่น


  ข้อจำกัดความรับผิด

  ผู้ใช้ตกลงว่า เว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันรวมถึงความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้นเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใดๆ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยสืบเนื่องจากการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องรับชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่เว็บไซต์ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้หรือไม่ ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ในข้อมูลที่แสดงหรือในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ข้อใด ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเว็บไซต์สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายในศาล) ที่เว็บไซต์ได้ประสบ หรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์โดยบุคคลอื่นใดโดยการใช้ชื่อสมาชิก และ/หรือรหัสผ่านส่วนตัวของท่าน


  ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

  เว็บไซต์ http://www.thaihealthcommunity.com เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ เสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบในข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์แห่งนี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลาตามที่เว็บไซต์เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า